top of page

KVKK

Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Hakkında Genel Bilgilendirme 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (KVKK), kişisel verilerin işlenmesinde başta özel hayatın gizliliği olmak üzere kişilerin temel hak ve özgürlüklerini korumak ve kişisel verileri işleyen gerçek ve tüzel kişilerin yükümlülükleri ile uyacakları usul ve esasları düzenlemek amacıyla kabul edilmiştir.

 

KVKK uyarınca, Veri Sorumlusu sıfatıyla, Payneer A.Ş. (Payneer), müşterilerini, üye işyerlerini, çalışanları ve adayları aşağıdaki şekilde bilgilendirmekte ve KVKK’nın 10’uncu maddesinde belirtilen kapsamda aşağıdaki şekilde aydınlatmaktadır.

 

Kişisel Verilerinizin İşlenme Amaçları Toplama Yöntemi ve Hukuki Sebepleri Kişisel Veri, kişiyi belirli veya belirlenebilir kılan her türlü bilgidir. Bu tip bilgiler, örneğin, adınız, adresiniz, e-posta adresiniz, telefon numaranız veya web sitemize ulaşırken kullandığınız bilgisayarın ip adresi gibi veriler olabilir. Kişisel verilerin tamamen veya kısmen otomatik olan ya da herhangi bir veri kayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan yollarla elde edilmesi, kaydedilmesi, depolanması, muhafaza edilmesi, değiştirilmesi, yeniden düzenlenmesi, açıklanması, aktarılması, devralınması, elde edilebilir hâle getirilmesi, sınıflandırılması ya da kullanılmasının engellenmesi gibi veriler üzerinde gerçekleştirilen her türlü işlem kişisel verilerin işlenmesidir.

 

Kişisel verileriniz;

 

Hukuka ve dürüstlük kurallarına uygun olarak, doğru ve gerektiğinde güncel olarak, belirli, açık ve meşru amaçlar ile, işlendikleri amaçla bağlantılı, sınırlı ve ölçülü olarak, ilgili mevzuatta öngörülen veya işlendikleri amaç için gerekli olan süre kadar muhafaza edilmek üzere otomatik olan ya da herhangi bir veri kayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan yollarla işlenecektir.

 

Veri sorumlusu olarak kurumumuz tarafından kişisel verileriniz elektronik para ve ödeme hizmetlerinin yürütülmesi amacına uygun olarak aşağıda belirtilecek amaçlarla tutulmaktadır.

 

Kimliğinizi doğrulamak, sunulan hizmetlerin ve iş faaliyetlerinin ifası ve icrası ile bu hizmetlerden ilgili kişileri faydalandırmak amacıyla gerekli çalışmaların yapılması ve iş süreçlerinin yürütülmesi, müşteri desteği sağlamak ve sorun gidermek, hizmet ve faaliyetlerinin şirket prosedürleri ve/veya ilgili mevzuata uygun olarak yürütülmesinin temini için gerekli operasyonel faaliyetlerin planlanması ve icrası, sunulan hizmetlere ilişkin, güncel kampanya ve ödeme araçlarının kullanılabileceği, özellikle Müşterilerin elektronik para hizmetini daha geniş alanda ve efektif kullanmasında yararlı olacak bilgilerinin paylaşılması, denetim faaliyetlerinin planlaması ve/veya icrası, servis güncellemeleri ve hattalar hakkında sizi bilgilendirmek, yetkili kuruluşlara mevzuat kaynaklı bilgi verilmesi, finans, muhasebe ve/veya faturalandırmaya ilişkin süreçlerin takibi, hukuk, yükümlülüklerin yerine getirilmesi, resmi kurumlarla iletişim ve yazışmaların gerçekleştirmesi, müşteri memnuniyeti aktivitelerinin planlanması ve sağlanması, personel istihdamına ilişkin süreçlerin yönetilmesi çalışanlar için yan haklar ve menfaatlerinin planlanması ve/veya icrası, çalışanların performans değerlendirme süreçlerinin planlanması ve/veya takibi.

 

Yukarıda ifade edilen amaçlar dışında kanun ve mevzuatlar tarafından öngörülen yükümlülüklerimizin yerine getirilmesi gibi amaçlar dahilinde işlenebilecektir.

 

Kişisel Verilerinin Toplanması ve Usulü

 

Şirketimiz, kişisel verilerinizi işbu Aydınlatma Metninde belirtilen amaçlar doğrultusunda işleyecektir. Kişisel verilerinizin işlenme amacında herhangi bir değişiklik olması halinde tarafınızdan ayrıca izin alınacaktır.

bottom of page