top of page

Kullanım Sözleşmesi

Madde 1. Taraflar: İşbu Çerçeve Ödeme Hizmetleri Sözleşmesi (“Sözleşme”); Payneer A.Ş. (Payneer) (MERSİS No: 0737-1072-4850-0001, Adres: Altunizade mahallesi Profesör Fahrettin Kerim Gökay Caddesi Denizcilik is merkezi Blok No: 18/2 İç kapi:13 kat:4 Üsküdar/İST  [0216 474 52 09]) ile Payneer’den işbu Sözleşme kapsamında belirtilen ödeme hizmetlerini temin etmek üzere işbu sözleşmeyi onaylamış ödeme hizmeti kullanıcısı (“Müşteri”) (Payneer ve Müşteri ayrı ayrı “Taraf” ve birlikte “Taraflar” olarak anılacaklardır.) arasında dijital ortamda Müşteri tarafından onay verildiği anda akdedilmiştir.


Madde 2. Tanımlar: Sözleşme ve eklerinde aksi açıkça belirtilmedikçe aşağıdaki anlamlara gelmektedir. Alıcı: Ödeme ve/veya elektronik para işlemine konu fonun ulaşması istenen ve/veya Müşteri’nin mal veya hizmet temin etmek üzere Payneer hizmetlerini kullanarak ödeme yaptığı gerçek veya tüzel kişiyi, Çağrı Merkezi: Sözleşme kapsamında her türlü destek talebi karşılayan [0216 474 52 09] numaralı çağrı merkezini, Elektronik Para: Payneer ve Temsilcilerinin kabul ettiği fon karşılığı ihraç edilerek elektronik olarak saklanan ve Kanun kapsamında tanımlı ödeme işlemlerinin gerçekleştirilmesinde kullanılan parasal değeri, Hassas Ödeme Verisi: Ödeme Emri’nin verilmesinde veya kimlik doğrulamasında kullanılan, ele geçirilmesi veya değiştirilmesi halinde dolandırıcılık ya da sahte işlem yapılmasına imkan verebilecek şifre, güvenlik sorusu, sertifika, şifreleme anahtarı ile PIN, kart numarası, son kullanma tarihi, CVV2, CVC2 kodu gibi Ödeme Aracı’na ilişkin kişisel güvenlik bilgilerini, İş Günü: Resmi tatil günleri dışında Pazartesi-Cuma günleri arasını, İşlem Limiti: Tek seferde ve/veya aylık olarak (toplamda) Müşteri tarafından gerçekleştirilebilen azami işlem tutarını, Kanun: 6493 sayılı Ödeme ve Menkul Kıymet Mutabakat Sistemleri, Ödeme Hizmetleri ve Elektronik Para Kuruluşları Hakkında Kanun’u, Kurum: Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu’nu, Mevzuat: Kanun, Yönetmelik ve ilgili sair düzenlemeleri, Payneer Hizmetleri: Payneer tarafından BDDK’dan alınan izin kapsamında Alıcı tarafından sağlanan ürün/hizmet/servisler (alışveriş, tahsilat vb.) kapsamında Müşteriler’in Ödeme Hesabı’nda olan mevcut TL’leri üzerinden veyahut ihraç ettirecekleri Elektronik Para vasıtası ile ürün/hizmet/servis bedelinin tahsil edilerek Alıcı’ya ve/veya Alıcı’ya aktarılmak üzere ödeme hizmeti sağlayıcısı’na iletilmesine imkân sağlayan servisi, Ödeme Aracı: Ödeme Emri’ni vermek için kullanılan, Müşteri’ye ait şifre ve benzeri kişiye özel aracı, Ödeme Emri: Müşteri tarafından ödeme işleminin gerçekleşmesi amacıyla verilen talimatı, Ödeme Hizmetleri: İşbu Sözleşme kapsamında Kanun’daki yetkilere dayanılarak Payneer tarafından sağlanan ödeme ve elektronik para hizmetlerinin tamamını, Ödeme Hizmeti Sağlayıcısı: Mevzuat uyarınca gerekli izinlere sahip olup bu izinler çerçevesinde ödeme hizmetleri sunan kuruluşları, Ödeme Hesabı: Ödeme Hizmetleri kullanıcısı konumundaki Müşteri adına Payneer nezdinde açılan ve Müşteri’nin GSM numarası ile eşleşecek olan ödeme işlemlerinin yürütülmesinde kullanılan hesabı, Temsilci: Sözleşmede Payneer tarafından taahhüt edilen hizmetler kapsamındaki işlemlerin gerçekleştirilebilmesi adına Payneer adına ve hesabına hareket eden kişi/kişileri, Yönetmelik: Ödeme Hizmetleri ve Elektronik Para İhracı ile Ödeme Kuruluşları ve Elektronik Para Kuruluşları Hakkında Yönetmelik’i ifade eder.


Madde 3. Sözleşme’nin Konusu: Payneer tarafından Müşteri’ye Mevzuat uyarınca sunulacak Payneer Hizmetleri’nin kapsamının ve bu hizmetlere ilişkin Tarafların hak ve yükümlülüklerinin belirlenmesidir.


Madde 4. Hizmete ilişkin Düzenlemeler Sözleşme ile Payneer, Müşteri’ye, Sözleşme’nin onaylanma tarihi itibariyle, Müşteri tarafından hizmete ilişkin gerekliliklerin yerine getirilmesi ile Payneer Hizmetleri aracılığı ile Kanun’un 12. ve 18. maddeleri uyarınca hizmet sunmayı taahhüt etmektedir. Payneer, işbu Sözleşme kapsamında düzenlenen Payneer Hizmetleri’ni bizzat veya Temsilci aracılığı ile vermeye yetkili olup, Mevzuat’ın izin verdiği ölçüde Sözleşmede yer alan hak ve yetkiler ile Payneer’in edimleri Temsilci tarafından yerine getirilebilecektir.


4.1 Müşteri, Sözleşme’nin 6.3 maddesi kapsamında Payneer tarafından belirlenen İşlem Limiti üzerinde işlem gerçekleştiremeyeceğini kabul eder. Payneer, herhangi bir zamanda Sözleşmede belirlenen yöntem ve sürelere uygun şekilde bildirim yaparak İşlem Limiti’ni güncelleyebilecektir.


4.2 Sözleşme kapsamında Payneer, Müşteri tarafından kendisine doğru bir şekilde ve Yönetmelik’in 52(1) maddesi uyarınca iletilen bedellerin Alıcı veya Alıcı’nın Ödeme Hizmeti Sağlayıcısı’na, ilgili taraf ile akdetmiş bulunduğu sözleşme kapsamında belirtilen süreler içerisinde aktarılmasından sorumludur. Payneer bu sorumluluğunu yerine getirmediği takdirde ödeme işleminin gerçekleşmemiş veya hatalı gerçekleşmiş kısmını gecikmeden Müşteri’ye iade edecektir. Bu kapsamda Müşteri’nin herhangi bir faiz veya ücret ödemesinin söz konusu olması halinde, ilgili tutarlardan Payneer sorumlu olacaktır. Tüketiciler Hakkında: İşbu Sözleşme kapsamındaki hizmetlerin ayıplı sunulması halinde Müşteri hizmetin yeniden görülmesi, hizmet sonucu ortaya çıkan ayıbın giderilmesi, ayıp oranında indirim veya Sözleşme’den dönme haklarından birini kullanmak serbesttir.

 


4.3 Müşteri, Payneer nezdinde oluşturulacak Ödeme Hesabı’na gerekse hesabın ilintili olduğu Ödeme Aracı’na ve Hassas Ödeme Verileri’ne 3. kişilerin erişmesine hiçbir şekilde izin vermeyecek, bunların güvenliğini sağlamaktan bizzat sorumlu olacaktır. Müşteri ayrıca, Ödeme Hesabı’na ilişkin kullanıcı adı ve şifresi gibi bilgileri hiçbir şekilde 3. kişilere açıklamayacağını, kullandırmayacağını ve bu bilgileri kendisine verilme amacı dışında kullanmayacağını kabul eder. Müşteri, Payneer’in herhangi bir kusuru olmaksızın yetkisi olmayan kişiler tarafından gerek Ödeme Aracı’nın gerek Hassas Ödeme Verileri’nin gerekse kullanıcı adı ve şifrenin kullanılması ve/veya verilen amaç dışında kullanımı nedeniyle ortaya çıkabilecek zararlara ilişkin olarak 4.5.2 maddesinde belirtilen şekilde sorumluluğunun söz konusu olacağını kabul, beyan ve taahhüt eder. Ödeme Aracı’nın kaybolması, çalınması veya Müşteri’nin iradesi dışında gerçekleşmiş bir işlemin öğrenilmesi halinde, Müşteri durumu Çağrı Merkezi aracılığı ile derhal Payneer’e bildirmekle yükümlüdür.


4.4 Hatalı/Yetkisiz İşlemler:


4.4.1 Herhangi bir işleme ilişkin olarak Payneer’e yetkisiz veya hatalı işlem bildiriminde bulunulduğu takdirde, derhal ve her halükarda ödeme işleminin gerçekleştirilmesini takip eden 13 (onüç) ay içerisinde düzeltme talebinde bulunabilecektir. Bu durumda ilgili işlem bedeli Alıcı veya Alıcı’nın Ödeme Hizmeti Sağlayıcısı’na aktarılmayarak Payneer tarafından doğrudan Müşteri’ye iade edilecektir. Bahsi geçen bildirimin yapıldığı tarih itibariyle ilgili işlem bedeli Alıcı veya Alıcı’nın Ödeme Hizmeti Sağlayıcısı’na aktarılmış ise, Payneer ilgili tutarları Alıcı veya Alıcı’nın Ödeme Hizmeti Sağlayıcısı’ndan iade talep ederek Müşteri’ye aktarır.


4.4.2 Kayıp veya çalıntı bir Ödeme Aracı’nın kullanılması ya da kişisel güvenlik bilgilerinin gereği gibi muhafaza edilmemesi nedeniyle Ödeme Aracı’nın başkaları tarafından kullanılması durumunda, Müşteri yetkilendirmediği ödeme işlemlerinden doğan zararın 150 Türk Lirası’na kadar olan bölümünden sorumludur. Müşteri, 4.4 maddesi uyarınca yaptığı bildirimden sonra gerçekleşen yetkilendirmediği ödeme işlemlerinden sorumlu olmayacaktır. Bununla birlikte, Müşteri, Ödeme Aracı’nı hileli kullanması ve 4.4 maddesindeki yükümlülüklerini kasten veya ağır ihmalle yerine getirmemesi durumunda yetkilendirilmemiş işlemden doğan zararın tamamından sorumlu olacaktır.

 

4.4.3 Gerek Alıcı ve/veya Alıcı’nın Ödeme Hizmeti Sağlayıcısı, gerekse Payneer, yetkisiz işlemin varlığına (herhangi bir Ödeme Aracı’nı kullanan kişinin o yetkili kişi olmadığı veya işlemi gerçekleştirmek için bilgileri bulunan kişi olmadığına) ilişkin haklı bir kanaati oluşursa Müşteri’nin yetkilendirmelerini inceleyerek hileli işlem şüphesi halinde ödemeyi kabul etmeyebilecektir. Müşteri bu durumda herhangi bir talep hakkının söz konusu olmayacağını kabul eder.


4.4.4 Hatalı ve yetkisiz işlem sebebiyle Alıcı ve/veya Alıcı’nın Ödeme Hizmeti Sağlayıcısı’ndan bedelin geri alınması halinde Payneer’in işlemden doğan zararına ilişkin tutar, ilgili bedelden mahsup edilebilecektir. Müşteri, hatalı ve yetkisiz işlemleri derhal Çağrı Merkezi üzerinden Payneer’e bildirmekle yükümlüdür.
4.4.5 Alıcı tarafından başlatılan işlemlerde geri ödeme: Müşteri, ilgili ödeme işleminin gerçekleştirildiği tarihten itibaren 2 (iki) ay içinde, Alıcı tarafından yetkilendirilmiş veya Alıcı aracılığıyla başlatılan ödeme işleminde yetkilendirme sırasında ödeme işlemine ilişkin tutarın tam olarak belirtilmemesi ve gerçekleşen ödeme işlemi tutarının, harcama geçmişi, sözleşme şartları ve ilgili diğer hususlar dikkate alınarak öngörülen tutarı aşması halinde, ilgili mal veya hizmetin tüketilmemiş olması kaydı ile ödeme işlemi tutarı kadar geri ödeme yapılmasını talep edebilir. Payneer, Müşteri’den talebine ilişkin gerçeğe dayalı kanıtlar sunmasını talep hakkına sahiptir. Ancak ödeme işlemine ilişkin onayın doğrudan Payneer’e verilmesi veya ödemenin gerçekleştirilmesi gereken tarihten en az 1 (bir) ay önce Müşteri’ye bildirimde bulunulması hallerinde, Müşteri ilgili ödeme işlemi için herhangi bir geri ödeme talep edemez. Bu madde uyarınca geri ödeme talebinde bulunulabilen hallerde Payneer, 10 (on) İş Günü içerisinde ödemeyi yapacak veya ret kararını nedenleri ile birlikte, Müşteri’nin başvurabileceği hukuki yolları da göstererek bildirecektir. Sözleşme kapsamında gerçekleştirilen ödeme işlemlerine ilişkin aşağıda belirtilen bilgiler, her bir işlem sonrasında Ödeme Hesabı’nın bağlantılı olduğu mobil uygulama aracılığı ile Müşteri ile paylaşılacaktır:


4.4.6 Ödeme işlemine özgü referans bilgisi ve Alıcı’ya ilişkin bilgi
müşteri’nin Ödeme Hesabı’nın borçlandırıldığı para birimi veya ödeme emrinde belirtilen para birimi cinsinden ödeme işlemi tutarı
 ödeme işlemi için Müşteri tarafından ödenecek toplam ücret ve ücretlerin dökümü varsa ödeme işleminde uygulanan döviz kuru bilgisi ve bu döviz kuru kullanılarak hesaplanan ödeme işleminin tutarı ödeme emri’nin alındığı veya müşteri’nin hesabının borçlandırıldığı tarihe ilişkin bilgi
Payneer, Alıcı veya Alıcı’nın Ödeme Hizmeti Sağlayıcısı’na sadece Müşteri’den tahsil edilebilen ve işbu Sözleşme, ilgili mevzuat hükümleri ile kural ve uygulamalar doğrultusunda Müşteri’ye iade edilmeyen tutarların aktarımından sorumludur. Müşteri, Alıcı ve/veya Alıcı’nın Ödeme Hizmeti Sağlayıcısı’nın herhangi bir nedenle Müşteri’den tahsil edilemeyen tutarlara ilişkin doğrudan kendisinden talepte bulunabileceğini ve bu kapsamda Payneer’in herhangi bir sorumluluğunun söz konusu olmayacağını kabul eder.
Müşteri’nin Payneer Hizmetleri’ni kullanarak Alıcı’dan temin ettiği mal veya hizmet yahut bunların temin veya teslimi ile ilgili Payneer’in herhangi bir sorumluluğu bulunmamaktadır. Mal veya hizmetin yasalara ve ahlaka uygun olmasını ve eksiksiz olarak temin veya teslim edilmesini sağlamak ilgili mal veya hizmetin sağlayıcısının yükümlülüğündedir. Müşteri, mal veya hizmetin sağlayıcısı ile arasında çıkabilecek her türlü ihtilafta Payneer’in taraf olmadığını; burada sayılanlarla sınırlı olmaksızın, işleme itiraz etmesi, mal veya hizmeti iade talep etmesi, ayıplı mal veya hizmet iddiasında bulunması dahil Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun, Borçlar Kanunu ve ilgili mevzuata dayanan taleplerini doğrudan ilgili mal veya hizmetin sağlayıcısına ileteceğini, bu kapsamda doğacak talep, itiraz, soru, sorun, şikayet ve benzeri hallerde Payneer’in herhangi bir sorumluluğu bulunmadığını kabul, beyan ve taahhüt eder. Müşteri tarafından satın alımı gerçekleştirilen mal ve/veya hizmetlere ilişkin faturayı/fişi doğrudan mal ve/veya hizmeti temin eden Alıcı kesecek olup, Müşteri bu kapsamda Payneer’in herhangi bir sorumluluğunun söz konusu olmadığını kabul eder. Müşteri, kural olarak Alıcı’dan temin ettiği mal veya hizmete ilişkin talep ve şikayetlerini doğrudan ilgili mal veya hizmetin sağlayıcısı konumundaki Alıcı’ya yöneltecektir. Bu madde kapsamında Müşteri, mal veya hizmet temin veya teslimine ilişkin olarak Payneer’e ilettiği her türlü talep, itiraz, soru, sorun, şikayet vs. bildirimin ilgilisine yönlendirileceğini ve bu talep, itiraz, soru, sorun, şikayet vs. bildirimin giderilmesi ile ilgili olarak Payneer’in herhangi bir sorumluluğunun söz konusu olmadığını kabul eder. Temin edilen mal veya hizmetler ile bunların iadesine ilişkin olarak ilgili mal veya hizmetin sağlayıcısı konumundaki Alıcı tarafından öngörülen kurallar geçerli olacaktır.


4.5 Payneer, Sözleşme kapsamında tahsil edilen tutarlara faiz işletmeyecek yahut mal veya hizmet alımından kaynaklanan ödeme işleminin gerçekleştirilmesi amacıyla herhangi bir ödeme hesabına bağlı Ödeme Aracı ihracında bulunmayacak, kredi verme, taksitlendirme, tahsil edilemeyen tutarlara ilişkin ödeme veya ödeme garantisi verme yahut bu anlama gelecek faaliyetler gerçekleştirmeyecektir. Payneer, Elektronik Para karşılığında alınan fona faiz işletmeyecek, Müşteri’ye fonun miktarına veya tutulduğu süreye bağlı menfaat sağlamayacaktır. Müşteri, Payneer’den bu kapsamda bir talepte bulunamayacağını kabul ve beyan eder.


4.6 Payneer Hizmetleri’nin kullanılabileceği mecralar ile Payneer Hizmeti kullanılarak temin edilebilecek mal ve hizmetler, Mevzuat uyarınca münhasıran Payneer tarafından belirlenmektedir. Payneer bu mecraları, mal ve/veya hizmetleri dilediği zamanda herhangi bir bildirim yükümlülüğü söz konusu olmaksızın değiştirebilecektir. Müşteri, bu kapsamda Payneer’den herhangi bir talep hakkı olmayacağını kabul eder.


4.7 Müşteri, işbu Sözleşme kapsamında sunulan hizmetleri yasalara ve ahlaka aykırı amaçlarla, yasalara veya ahlaka aykırı ürün veya hizmetlerin temini amacıyla kullanmamayı kabul, beyan ve taahhüt eder. Müşteri’nin işbu madde başta olmak üzere işbu Sözleşme’ye aykırılığı halinde Payneer aykırılık giderilene kadar Sözleşme ve Sözleşme kapsamında sağladığı hizmetleri askıya alabilecektir.


Madde 5 Hizmet Süreçleri


5.1 Müşteri tarafından işbu Sözleşme kapsamında Payneer kurumsal web sitesinde (“payneer.com”) belirtilen yöntemler ile Payneer Hizmeti gerçekleştirilebilmektedir. Bahsi geçen yöntemlerin kapsam ve içeriği, bu yöntemlerle hizmet sunulmasına devam edilmesi, yeni yöntemler eklenmesi veya bazı yöntemlerin kullanılmamasına karar verilmesi münhasıran Payneer takdirinde olacaktır. Bu kapsamda Müşteri, Elektronik Para’ya ilişkin olarak aktivasyonunu yapmadığı bir hesaba/Elektronik Para Ürününe ilişkin Payneer’e karşı kayıp, çalıntı veya 3. Kişilerce ele geçirilmesi vb. herhangi bir hak ve alacak iddiasında bulunmayacağını, Payneer’in bu hususta hiçbir sorumluluğu olmadığını kabul eder.


5.2 Müşteri, Payneer’in işbu Sözleşme kapsamındaki hizmetlerinden Payneer nezdinde oluşturacağı kullanıcı hesabı aracılığı ile veyahut Payneer’den ilgili süreçleri tamamlayarak edineceği bir ödeme aracı aracılığı ile faydalanabilecektir.


5.3 Müşteri, Elektronik Para ihracı talebinde bulunması halinde Payneer, [mobil uygulama] dahil öngördüğü yöntemlerle talep edilen, Müşteri adına kayıtlı kredi kartı veya banka hesabı üzerinden iletilen fon tutarı kadar Elektronik Para ihraç edecek ve bu tutarı Müşteri’nin kullanımına sunacak akabinde ihraç etmiş olduğu Elektronik Para karşılığında almış olduğu fon tutarını gösterir dekontu Müşteri’ye iletecektir. Sözleşmenin 13.6 maddesi uyarınca aksi Müşteri tarafından yazılı olarak belirtilmedikçe, Elektronik Para’nın hak sahibi, Ödeme Hesabı sahibi olarak kabul edilir. Aksi durumlarda Müşteri’nin Payneer’e bilgi vermesi ve Müşteri Tanıma prosedürünü kapsamında gerekli kimlik tespiti ve /veya bilgi temininin tamamlaması Payneer tarafından talep edilebilecektir. Aktivasyon işlemi yapılmayan Elektronik Para ürünlerinin kayıp, çalıntı veya 3. Kişilerce ele geçirilmesi sorumluluğu tamamen mülkiyeti elinde bulunduran kişiye aittir, Payneer’in bu durumdaki kayıp ve zarardan herhangi bir sorumluluğu bulunmamaktadır. Aktivasyon işlemi esnasında Payneer, Müşteriden TCKN, Ad, Soyad kimlik tespitine ilişkin bilgileri talep edebilir ve bu bilgilerin verilmemesi halinde aktivasyon işlemini tamamlamayabilir. Elektronik para, aktivasyon yapılmaksızın paraya çevrilemez, iade edilemez, değiştirilemez. Elektronik Para’nın son kullanım tarihi bulunmamakla birlikte, yükleme tarihinden itibaren veya kullanım süresi içinde kesintisiz 12 (on iki) ay süreyle herhangi bir işlem yapılmaması halinde aylık 1,00.-TL(birTürkLirası) hizmet bedeli geriye dönük olarak ilgili Elektronik Para tutarından tahsil edilecektir. Payneer kurumsal web sitesinde (“Payneer.com”) ilan etmek kaydı ile Elektronik Para’nın fona çevrilmesi, iadesi vb. süreçler için Mevzuat’a uyumlu olarak ek ücretler talep edebilir ve bu ücretleri güncelleyebilir. Ancak Müşteri, dilekçe ile veya epara@Payneer.com.tr eposta adresi üzerinden herhangi bir zamanda Elektronik Para’nın kısmen veya tamamen fona çevrilmesi talebinde bulunabilecektir. Payneer, mevzuatta aksi yönde bir hak veya yükümlülüğü bulunmadığı sürece, Müşteri’nin bu talebi üzerine Payneer tarafından talep edilecek IBAN numarası dahil tüm bilgilerin Payneer’e eksiksiz olarak iletilmesini ve gerekli olması durumda yasal yükümlülüklerin yerine getirilmesini takiben 15 iş günü içerisinde Müşteri tarafından iletilen fona çevirme talebine ilişkin dilekçe bilgilerinin teyidi ile Elektronik Para karşılığı kadar fonun Müşteri tarafından iletilen IBAN numaralı hesaba aktarımına ilişkin işlemleri gerçekleştirecektir. Ödeme Hesabı’nda fona çevirme ücretine eşit veya bu tutardan az bir bakiye mevcut ise, fona çevirme işlemine ilişkin dekont/fatura kesilecek ancak Müşteri’ye herhangi bir aktarım yapılmayacaktır. Bu iadelerde, iade yapılacak IBAN bilgisinin hesap sahibine ait olması şartı aranacaktır ve ilgili kontroller Müşteri telefon numarasından aranarak yapılabilecektir. Müşteri, 100,00.-TL (yüzTürkLirası) oranında/tutarında bir fona çevirme ücretinin kendisine iletilecek toplam bedelden mahsup edileceğini kabul eder. Müşteri tarafından iadesi talep edilen tutarın ve/veya aylık bakiye ve/veya kullanım tutarının yürürlükteki mevzuat ile öngörülen rakamsal sınırların üzerinde olması halinde, iade için Payneer tarafından gösterilecek lokasyonlara giderek kimlik tespiti yaptırması gerekeceğini, aksi halde kendisine bir iade yapılmasının söz konusu olmayacağını kabul eder. Payneer, kimlik tespiti işlemi tamamlanana kadar Elektronik Para kullandırılma hizmetini kısa süreli kesintiye uğratma hakkına sahiptir. Fona çevirme durumunda Müşteri’nin Payneer’e bir borcu olması halinde, söz konusu bedel Müşteri’nin Elektronik Para’sından mahsup edilecek ve kalan tutar (varsa) Müşteri’ye iade edilecektir. Müşterinin Ödeme Hesabını/aracını devretmesi, iade etmesi vb. durumlarda işlem öncesi elektronik para bakiyesini tahsil etmesi ve değişikliği Payneer’e bildirmesi zorunludur.


5.4 Ödeme işlemi, Müşteri tarafından ödeme işleminin gerçekleştirilmesi için Payneer’in ileteceği doğrulama kodunun ilgili alana girilmesi vb. yöntemlerle onay verilmesi ile yetkilendirilmiş kabul edilecektir. Müşteri, ancak aşağıda 5.5 maddesinde belirtilen sürelerde onayını geri alabilecektir.


5.5 Müşteri, Ödeme Emri’nin Payneer’e ulaştığı anda Ödeme Emri’nin kabul edilmiş addedileceğini ve bu an itibariyle Ödeme Emrini geri alma imkanı bulunmayacağını kabul eder. Ödeme Emri’nin herhangi bir İş Günü 24:00 sonrasında Payneer’e ulaşması halinde, takip eden ilk İş Günü ulaşmış sayılır.  Ödeme işleminin Alıcı tarafından veya Alıcı aracılığıyla başlatıldığı durumlarda, Ödeme Emri’ni Payneer’e ilettikten veya ödeme işleminin gerçekleştirilmesi için onay verdikten sonra Alıcı’nın aksi yönde mutabakatı olmadığı sürece Ödeme Emri’ni geri alamayacağını ödemenin belirli bir günde, belirli bir dönemin sonunda veya Müşteri’nin ödemeye ilişkin fonları Payneer’in tasarrufuna bıraktığı günde gerçekleştirilmesinin kararlaştırıldığı hallerde Ödeme Emri’ni en geç ödeme işleminin gerçekleştirilmesi için kararlaştırılan günden önceki iş gününün sonuna kadar geri alabileceğini kabul eder.
Müşteri’nin yukarıda belirtilen şekilde Ödeme Emri’ni geri alması halinde Payneer işlemi Payneer kurumsal web sitesinde (“Payneer.com”) belirtilen şekilde ücretlendirecektir.


5.6 Payneer’in, Sözleşme ve eklerini tek taraflı olarak değiştirme, güncelleme hakkı saklıdır. Ancak söz konusu değişiklikler yahut mevzuat ile belirlenen/belirlenecek yükümlülükler kapsamında uygulamada yapılacak değişiklikler işbu Sözleşme koşullarında bir değişikliğe sebep olacak ise, Müşteri’ye ilgili değişikliğin yürürlüğe girmesinden 30 (otuz) gün öncesinde değişikliğin kapsamı, yürürlük tarihi ve Müşteri’nin Sözleşmeyi fesih hakkına ilişkin bilgileri içeren bir bildirim yapılacaktır. Bu durumda Müşteri Sözleşmeyi feshedebilecektir. 30 (otuz) günlük süre içinde fesih bildiriminde bulunmaması halinde, Müşteri ilgili değişiklik kabul edilmiş varsayılacaktır. Bu durumda Müşteri, Payneer’den herhangi bir talep hakkı olmayacağını kabul eder. Mevzuat kapsamında gereken herhangi bir değişiklik için ilgili mevzuatta 30 (otuz) günden daha kısa süre verilmesi halinde bu husus da Müşteri’ye iletilecek bildirimde belirtilecek ve işbu maddede belirtilen süre yerine mevzuatın öngördüğü süre uygulanacaktır.

 


5.7 Müşteri, işbu Sözleşme kapsamında gerçekleştirdiği her türlü işleme ilişkin bilgi ve dokümantasyonun Sözleşme kapsamındaki hizmetlerin gerçekleştirilmesi amacı ile Payneer tarafından Temsilci ile paylaşılabileceğini kabul ve beyan eder. Müşteri’ye ait bilgiler ayrıca Payneer tarafından yasal yükümlülüklerinin yerine getirilmesi amacıyla ilgili kurum ve kuruluşlarla paylaşılabilecek ve/veya anonim hale getirilerek kullanılabilecektir. Müşteri, Kurum veya sair kurum ve kuruluşlar tarafından yürürlükte bulunan düzenlemeler kapsamında talep edilebilecek bilgi ve belgeleri derhal Payneer ve/veya ilgili kuruma teslim ve ibraz etmeyi kabul ve taahhüt eder.


5.8 Müşteri’nin ilk defa oturum açtığı durum haricinde, ödeme aracının ve kimlik doğrulama aracının Müşteri’ye ulaştırılmasında kullanılan telefon numarası ve adres gibi bilgiler ile Müşteri tarafından tanımlanan güvenli alıcılar listesinin ve tek bileşenli kimlik doğrulama kullanılarak yapılabilecek işlem listesinin değiştirilmesi, iki bileşenli kimlik doğrulama kullanılarak gerçekleştirilir (birbirinden bağımsız en az iki bileşenden oluşan bir kimlik doğrulama mekanizması kapsamında bu iki bileşen; kişinin “bildiği”, “sahip olduğu” veya “biyometrik bir karakteristiği olan” unsur sınıflarından farklı ikisine ait olmak üzere seçilir.)


5.9 5549 sayılı Kanuna ilişkin yükümlülükler saklı kalmak üzere, iki bileşenli kimlik doğrulama ile gerçekleştirilmesi gereken işlemler için Müşteri’nin sözleşme ile ya da güvenli yöntemlerle onayının alınması veya ödeme işleminin güvenli alıcılar listesindeki bir alıcı ile gerçekleştirilmesi halinde iki bileşenli kimlik doğrulama uygulanması zorunlu değildir. Elektronik ortamdaki bir sözleşme ile alınacak onay yalnızca ilk defa oturum açılırken ve Müşteri’nin açıkça bilgilendirilmesi kaydıyla gerçekleştirilebilir.


5.10 Müşteri, hizmetler kapsamında Payneer’in anlaşmalı olduğu iş yerlerinin tümünün güvenli alıcı olduğunu ve tek bileşenli kimlik doğrulama ile işlem yapılabileceğini kabul eder.


Madde 6. Mali Hükümler İşbu Sözleşme kapsamında sağlanan hizmetler aracılığı ile temin edilen mal ve hizmetlere ilişkin ücretler ve bu ücretlerin tahsilatına ilişkin koşullar ilgili mal ve/veya hizmetin sağlayıcısı konumundaki Alıcı tarafından belirlenmekte olup Müşteri bu hususta Payneer’in herhangi bir yetki veya sorumluluğunun söz konusu olmadığını kabul eder. İşbu Sözleşme’ye konu ödemeler Türk Lirası cinsinden yapılacaktır.


6.1 İşbu Sözleşme kapsamında aylık toplamda yapılan işlemlerin İşlem Limiti Payneer tarafından belirlenecek olup, işbu İşlem Limitleri herhangi bir zamanda revize edilebilecektir. Ancak, İşlem Limitinin yükseltilmesinin Müşteri tarafından talep edilmesi halinde, Payneer web adresi/linki (“http://www.Payneer.com.tr”) üzerinden duyurduğu ücret karşılığında tek seferlik ve/veya aylık toplam işlemleri için belirlenen İşlem Limitini yükseltebilecektir.


6.2 Müşteri, Alıcı’ya ödemekle yükümlü olduğu tutarları kısmen veya tamamen zamanında ödememesi nedeniyle Alıcı tarafından mevzuata uygun şekilde tahakkuk ettirilecek gecikme faizinin de Payneer Hizmetleri aracılığı ile ödenebileceğini, Alıcı’nın bu yöndeki talimatına istinaden Müşteri’nin Ödeme Hesabı’nın ilgili tutar kadar borçlandırılabileceğini kabul eder. Faiz tutarı Alıcı tarafından belirlenecek olup Müşteri bu kapsamda Payneer’den herhangi bir talepte bulunamayacağını, faiz işletilmesi veya miktarı ile vb. konulara ilişkin taleplerini doğrudan Alıcı’ya yöneltmesi gerektiğiniz kabul eder.

 

Madde 7. Kart Saklama Hizmeti


7.1 Müşteri işbu Sözleşme kapsamında, gerçekleştireceği işlemler özelindeki onayı dahilinde ödeme işlemlerinin kolaylaştırılması amacı ile kullanılmak üzere kredi kartı bilgilerini Payneer ile kendi rızası ile paylaşmaktadır. Paylaşılan bu bilgiler; kredi kartının ve banka kartının bağlı olduğu banka, kredi kartının ön yüzünde yer alan ad soyad, kart numarası, son kullanım tarihi ile sınırlıdır.


7.2 Müşteri, işbu hizmet kapsamında sağlanan bilgilerin kendisine ait olduğunu, doğru ve gerçek olduğunu, söz konusu kredi kartı ile yapılan tüm işlemlerden tek başına sorumlu olduğunu, bu işlemlere ilişkin olarak her türlü hukuki ve cezai sorumluluğun kendisine ait olduğunu kabul ve taahhüt eder.


7.3 Müşteri kart numarası, son kullanma tarihi ve güvenlik kodu bilgilerini sisteme girerek yapacağı ilk geçerli ödeme işlemi ile sisteme kayıt olur. Bu kapsamda; Müşteri kendi inisiyatifi doğrultusunda istediği adette kredi kartını sisteme ekleyebilir. Müşteri, tüm bu kredi kartları ve bunların kullanımı ile gerçekleştirilen işlemlere ilişkin olarak işbu Sözleşme’nin geçerli olduğunu kabul eder.

 


7.4 Müşteri kredi kartı ile ödeme kanallarından birisinde işlem yapmak istediğinde, kendisine kayıtlı kredi kart(lar)ını ayırt edebileceği bilgiler (kart rumuzu, kartın son 4 hanesi vb.) listelenerek, bu kart(lar)ı ile işlem yapmak isteyip istemediği sorulacak, isteyen Müşteri’nin vereceği işlem onayı ile birlikte Payneer tarafından belirlenecek bir kimlik doğrulama sistemine Müşterilerin vereceği onay ile sona erecektir. Payneer ileride işlem akışında değişiklik yapabilir, Müşteri’nin güvenliği için ek önlemler (şifre vb.) getirebilir. Müşteri, bu sistem dahilinde belirleyeceği ve kullanacağı tüm şifrelerin güvenliğinden ve gizliliğinden tek başına sorumlu olduğunu, şifrelerini üçüncü kişilerle paylaşmamayı, sisteme tanımladığı kredi kartı ile yapılan tüm işlemlerden tek başına sorumlu olduğunu kabul ve taahhüt eder.


7.5 Müşteri Payneer’in grup şirketleri ve iş ortaklarına ait kanallardan kaydettiği kartını kaybetmesi veya çaldırması durumunda bankası ile iletişime geçmek ve çalınan kartın kapatılmasını sağlamaktan kendisi sorumludur.


7.6 İşbu hizmet Payneer tarafından ücretsiz olarak sunulabileceği gibi, zaman zaman çeşitli kampanyalara konu edilebilecek veya Müşteri’yi bilgilendirmek suretiyle ücrete tabi bir şekilde sunulabilecektir. Müşteri, hizmeti kullandığı müddetçe Payneer’in ücretlendirme politikası ile bağlı olduğunu kabul eder. Ücretlendirme politikası ve hizmet için ödenecek ücretlerde değişiklik olması halinde Müşteri bu değişikliklerden 7 (yedi) gün önce haberdar edilecektir.
 

Madde 8. Tazminat: Müşteri’nin işbu Sözleşme ile yürürlükte bulunan düzenlemelere aykırı hareket etmesi nedeniyle Payneer’in mahkum edileceği ve/veya maruz kalacağı her türlü ceza, masraf ve tazminat vb. mali yükümlülükleri (her türlü doğrudan ve dolaylı zararlar, Alıcı ve/veya Alıcı’nın Ödeme Hizmeti Sağlayıcının talepleri ve Kurum tarafından uygulanabilecek yaptırımlar dahil) hiçbir hüküm istihsaline gerek kalmadan ve Payneer’in ilk yazılı talebini takip eden 7 (yedi) gün içinde karşılayacağını kabul, beyan ve taahhüt eder.


 

Madde 9. Sözleşme’nin süresi ve Feshi


9.1 Sözleşme, onay tarihinde yürürlüğe girecek olup Sözleşmede belirtilen şekilde feshedilmediği sürece yürürlükte kalacaktır. Payneer, herhangi bir zamanda 2 (iki) ay öncesinde yapacağı yazılı bildirimle sözleşmeyi herhangi bir tazminat ödemeksizin feshedebilecektir. Müşteri ise, sözleşmeyi herhangi bir nedene dayanmaksızın feshetmek istediği takdirde bu durumu 1 (bir) ay öncesinden Payneer’e bildirecektir.

 


9.2 Taraflardan birinin sözleşmesel yükümlülüklerini ihlal etmesi ve ihlalin düzeltilmesine ilişkin olarak karşı Tarafça iletilen talebe rağmen ilgili ihlalin 7 (yedi) iş günü içerisinde düzeltilmemesi halinde, Sözleşme ihtarı gönderen Tarafça yazılı olarak iletilecek bir ihbarla derhal tazminat ödemeksizin feshedebilir. İhlalin Müşteri’den kaynaklı olması durumunda Payneer bu süre içerisinde aykırılığın giderilmemesi halinde kendi tercihine göre geçici olarak sözleşmeyi askıya alma hakkını da kullanabilecektir.


9.3 Müşteri’nin işbu Sözleşme kapsamında sunulan hizmetleri yasalara ve ahlaka aykırı amaçlarla, yasalara veya ahlaka aykırı ürün veya hizmetlerin temini amacıyla kullandığının tespit edilmesi halinde işbu Sözleşme Payneer tarafından herhangi bir ihbar süresi verilmeksizin derhal feshedilebilecektir.


9.4 Payneer’in Kanun kapsamında Kurum’dan temin ettiği iznin iptali veya sona ermesi halinde işbu Sözleşme Payneer’in yapacağı bildirime istinaden Payneer tarafında herhangi bir tazminat yükümlülüğüne neden olmaksızın feshedilecektir.


9.5 Sözleşme kapsamında hileli veya yetkisiz kullanım şüphesinin ve benzeri durumların söz konusu olduğu hallerde Payneer Müşteri’ye sunduğu hizmetleri askıya alabilecek, Ödeme Aracı’nı kullanıma kapatabilecektir. Bu durumda Payneer (Mevzuata bilgi verilmesini engelleyici düzenlemeler bulunması veya güvenliği tehdit edici objektif nedenlerin varlığı dışında) Müşteri’yi bilgilendirecek ve askıya alınma sebebi ortadan kalktığında hizmetleri ve Ödeme Aracı’nı yeniden Müşteri kullanımına sunacaktır.


9.6 Sözleşme, ayrıca Müşteri’nin ödeme aracının süreli veya süresiz olarak kullanıma kapatılması halinde de askıya alınacaktır. Ödeme aracının kapanması Madde 5.2’ye aykırılık teşkil edecek ve işbu Sözleşme’nin Payneer tarafından Madde 9.2’de belirtilen yöntemle feshi söz konusu olabilecektir. Müşteri’nin Sözleşme kapsamındaki hizmetleri kullanımından doğan tutarları son ödeme gününde ödememesi halinde ve Payneer için risk oluşturan benzeri hallerde Payneer Müşteri’ye sunduğu hizmetleri askıya alabilecek, Ödeme Aracı’nı kullanıma kapatabilecektir. Bu durumda Payneer Müşteri’yi bilgilendirecek ve askıya alınma sebebi ortadan kalktığında hizmetleri ve Ödeme Aracı’nı yeniden Müşteri kullanımına sunacaktır.

 

Madde 10. Feshin Sonuçları


10.1 Sözleşmenin feshi veya herhangi bir nedenle sona ermesi, Tarafların fesih tarihinden önceki yükümlülüklerini ortadan kaldırmaz.
10.2 Tarafların işbu Sözleşmede yer alan gizlilik ve bilgi güvenliğine ilişkin yükümlülükleri Sözleşme’nin sona ermesi veya feshinden sonra da devam edecektir.


Madde 11. Gizlilik ve Bilgi Güvenliği


11.1 Kişisel veriler, doğrudan Müşterilerden veya Payneer’in iş ortakları aracılığıyla elektronik ortamda toplanmaktadır. Müşteri, işbu Sözleşme kapsamında kendisi ile ilgili olarak temin edilen kişisel bilgilerin ve bu bilgilerin kullanımı ile gerçekleşen işlemler ile ilintili olarak, Payneer başta olmak üzere grup şirketleri veya satın alınmak istenen ürün veya hizmeti sağlayan/sunan veya ödeme işleminin yapılabilmesini sağlayan iş ortakları uhdesinde üreyen tüm bilgilerin, işbu Sözleşme yürürlük süresi boyunca kaydedilmesine, Payneer grup şirketleri ve/veya satın alınmak istenen ürün veya hizmeti sağlayan/sunan iş ortakları ile Sözleşme kapsamındaki hizmetlerin ve ilgili ödemelerin gerçekleştirilmesini ve Müşteri’ye kampanya sunulmasını temin amacıyla paylaşılmasına ve yine aynı amaçlarla bu taraflarca işlenmesine izin vermektedir. Müşteri; Payneer Hizmetleri’nin sunulması, risk tespiti/düzeyinin belirlenmesi, hizmet kalitesi, ilgili mevzuatlardaki yükümlülüğünün tam ve eksiksiz yerine getirilmesi amacı ile Sözleşme süresince Müşteri’nin telefon numarası, TCKN, ad, soyad vb. kimlik bilgileri, adres, iletişim bilgisi ve bu bilgilerin güncelliği, konum bilgisi, limit bilgisi, risk vb. bilgileri başta olmak üzere ödemeye ilişkin talimatlar, aylık harcama limiti ve bu limiti ulaşılması, bakiye yetersizliği sebebiyle başarısız işlem olup olmadığı, başarısız işlem sayısı hakkındaki bilgilerinin; Payneer ve grup şirketleri (Payneer AG & Payneer Bank AG) tarafından işlenmesine, ayrıca anılan süreler ve amaçlar dahilinde bu maddede sayılan bilgilerin Müşteri’nin mal ve hizmet sağladığı Üye İş Yeri / Payneer Hizmeti Kullanıcısı/İş Ortakları/Ödeme Hizmet Sağlayıcıları/Temsilcileri/ Dış Hizmet Sağlayıcıları/ ilgili Finansal Kuruluşlar/ Banka ile karşılıklı olarak paylaşılmasına ve yine aynı amaçlarla bu taraflarca işlenmesine izin vermektedir. Bahsi geçen bilgiler, mevzuattaki düzenlemeler saklı kalmak üzere; Sözleşme ve mevzuat yükümlülükleri süresince saklanacak ve bu süre sonunda silinecektir. Sözleşme süresine ek olarak, Payneer, işbu Sözleşmeden doğabilecek herhangi bir uyuşmazlık durumunda, uyuşmazlık kapsamında gerekli savunmaların gerçekleştirilebilmesi amacıyla sınırlı olmak üzere ve ilgili mevzuat uyarınca belirlenen zamanaşımı süreleri boyunca kişisel verileri saklayabilecektir.


11.2 Müşteri, Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun 11. maddesinin yürürlüğe girmesi ve işbu Sözleşme kapsamında uygulanmasının gerekmesi ile birlikte Payneer’e başvurarak kendisiyle ilgili; Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme, kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme, kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme, yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme, kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzeltilmesini isteme, ilgili mevzuatta öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme, ilgili mevzuat uyarınca yapılan düzeltme, silme ve yok edilme işlemlerinin, kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme, işlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme, kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması halinde zararın giderilmesini talep etme haklarına sahiptir. Söz konusu haklar, yukarıda belirtilen kanalların yanı sıra [destek@Payneer.com.tr] adresine yazılı talep iletilerek kullanılabilecektir.


11.3 Payneer, yukarıda yer alan talepler uyarınca, gerekçeli olumlu/olumsuz yanıtını, yazılı veya dijital ortamdan gerçekleştirebilir. Taleplere ilişkin gerekli işlemler için ücret alınmaması esastır. Bununla birlikte, işlemlerin bir maliyet gerektirmesi halinde, Kişisel Verilerin Korunması Kurulu tarafından, Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun 13. maddesine göre belirlenen tarife üzerinden ücret talep edilmesi mümkündür.


11.4 Müşteri, veri işleme iznini her zaman Çağrı Merkezi vb. Payneer Grup Şirketlerince yönetilen kanallar aracılığıyla iptal edebilir. Veri işleme izninin iptali, bu Sözleşme uyarınca paylaştığı ve Sözleşme kapsamındaki Payneer Hizmetinin sunulması ve/veya Payneer ve ilgili Payneer grup şirketlerinin yasal yükümlülüklerinin ifası için işlenmesi zorunlu olan bilgilerin işlenmesi gibi Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun saydığı istisnai durumların varlığında işlenmesi ve yine bu amaçlarla paylaşılmasına engel teşkil etmez ancak Müşteri veri işleme iznini iptal etmesi durumunda Payneer’in Sözleşme konusu hizmetleri tam ve gereği gibi sunamayabileceğini kabul eder.


11.5 Müşteri Payneer Grup Şirketlerine ve iş ortaklarına ait kanallardan kaydettiği kartını kaybetmesi veya çaldırması durumunda bankası ile iletişime geçmek ve çalınan kartın kapatılmasını sağlamaktan kendisi sorumludur.


11.6 Payneer, ilgili mevzuatta belirlenen veya işbu Sözleşmede ifade edilen şartlarda, işbu Sözleşme kapsamında kendisine elektronik ortamda iletilen, kişisel verilerin hukuka aykırı olarak işlenmesini, kişisel verilere hukuka aykırı olarak erişilmesini, ve kişisel verilerin muhafazasını sağlamak amacıyla uygun güvenlik düzeyini temin etmeye yönelik gerekli her türlü teknik ve idari tedbirleri almayı, gerekli denetimleri yaptırmayı taahhüt eder.


11.7 Yukarıdaki hususlara ek olarak, Taraflardan her biri işbu Sözleşme kapsamında bir diğerine ilişkin olarak edindiği bilgileri devamlı olarak gizli tutacağını ve saklayacağını kabul eder. Payneer, Sözleşme kapsamında sunduğu hizmetlere ilişkin Mevzuat’a öngörülen bilgi güvenliği yükümlülüklerine uyacağını, Sözleşme kapsamındaki bilgilerin Sözleşmede açıkça düzenlenen haller dışında yetkili herhangi bir resmi kurum, merci veya makam tarafından talep edilmedikçe hiçbir şekilde 3. kişilerle paylaşılmayacağını kabul ve beyan eder. Ancak Payneer, Müşteri’nin Mobil Ödeme Servisi ve Elektronik Para kullandırılması da dahil tüm Payneer Hizmetleri üzerinden gerçekleştirdiği işlemlere ilişkin bilgileri şikayet sonucu ya da şüpheli işlem durumlarında veya işlemin detaylı incelenmesini gerektiren diğer hallerde mal veya hizmetlerin temin edildiği sağlayıcı ya da fonun aktarıldığı kişi veya ilgili işlem kapsamında hizmetlerinden faydalanılmış bulunan Temsilci ve/veya Ödeme Hizmeti Sağlayıcısı ile paylaşabilir.


11.8 Müşteri, Payneer’in başta Temsilci vasıtasıyla gerçekleşen işlemlerde Payneer Hizmetleri’nin sunulabilmesi ve ilgili mevzuattan kaynaklanan yükümlülüklerini yerine getirebilmesi için gerekli TCKN, adres, imza beyanı, yetki belgesi, imza sirküleri, pasaport/kimlik fotokopisi ve sair kişisel verilerinin Payneer temsilcisi tarafından Sözleşme süresince Payneer’e aktarılmasına ve yukarıda belirtilen amaçlarla Payneer tarafından işlenmesine muvafakat eder.


11.9 Eksik bilgiye mahal vermemek adına, Payneer tarafından Müşterilerin kişisel verilerin işlenmesine ilişkin detaylı bilgilere https://www.Payneer.com/gizlilik-politikasi adresinde yer alan Payneer Gizlilik Politikası Ve Kişisel Verilerin İşlenmesine İlişkin
Aydınlatma Ve Rıza Metninden ulaşılabilecektir.


Madde 12. Uyuşmazlıkların Çözümü: Taraflar, ihtilaf halinde İstanbul (Çağlayan) Mahkemeleri ve İcra Müdürlüklerinin yetkili olduğunu beyan, kabul ve taahhüt ederler. Tüketiciler Hakkında: Tüketiciler, ihtilaf halinde yetkili tüketici hakem heyetleri ve tüketici mahkemelerine başvurma hakkında sahiptir.


Madde 13. Genel Hükümler:


13.1 Devir: Müşteri, Payneer’in ön yazılı onayı olmadan doğrudan veya dolaylı olarak tamamen veya kısmen sözleşmeyi ve Sözleşme konusu hak ve yükümlülüklerini başkalarına devir ve temlik edemez. Payneer, her zaman için Sözleşmeden doğan hak, yükümlülük, alacak ve sorumluluklarını üçüncü şahıslara devir ve temlik edebilir, alt yüklenici veya Sözleşmede belirtilen dışında Temsilci kullanabilir.

 


13.2 Bildirimler: Payneer, işbu Sözleşme kapsamında Müşteri’ye yapacağı bildirimleri Sözleşmede belirtilen zamanlarda Müşteri’nin kendisine bildirdiği e-posta veya posta adresine yapacağı gönderim ile Müşteri’nin cep telefonuna SMS göndererek veya Çağrı Merkezi aracılığı ile Müşteri’yi arayarak iletecektir. Müşteri, Sözleşme kapsamındaki bilgilendirmelere ek bilgilendirme talebinde bulunduğu takdirde, bu talep Payneer tarafından kabul edildiği takdirde ücreti mukabilinde yerine getirilebilecektir. Müşteri, dilediği zamanda işbu Sözleşme’nin bir örneğine Payneer kurumsal web sitesinden (“[Payneer.com]”) ulaşabilecektir.
13.3 Sözleşme’nin Bütünlüğü: Sözleşmedeki bir hükmün geçersizliği Sözleşme’nin amacını tamamıyla bozmadığı veya Taraflardan birinin menfaatini önemli ölçüde zedelemediği takdirde, böyle bir hüküm yokmuş gibi, Sözleşme’nin diğer hükümleri geçerli sayılacaktır.


13.4 Fikri Mülkiyet: Sözleşme ile Taraflar arasında herhangi bir fikri mülkiyet hakkı devri veya lisans gibi kullandırma anlaşması kurulmamaktadır. Tarafların her birine ait ve/veya kullanımında olan her nevi fikri mülkiyet hakkı konusu unsuru kullanmaları ancak bu kapsamda açık bir yazılı anlaşma bulunması halinde mümkün ve bununla sınırlıdır.


13.5 Mücbir Sebep Halleri: Sözleşme’nin imzalandığı tarihte var olmayan, Tarafların kontrolü haricinde zuhur eden ve öngörülemeyen, Tarafların veya tek bir Tarafın çalışma imkânlarını kısmen veya tamamen, geçici olarak durduracak şekilde ve derecede meydana gelen beşeri ve doğal afetler, harp, seferberlik, yangın, grev, lokavt, Payneer lisansının geçici olarak durdurulması halleri mücbir sebep sayılır. Mücbir sebebe maruz kalan Taraf durumu derhal diğer Tarafa yazılı olarak bildirir ve mücbir sebep süresi boyunca Tarafların edimleri askıya alınır. Mücbir sebepler ortadan kalkınca Sözleşme kaldığı yerden devam eder. Mücbir sebep süresi boyunca hakları ifa edilmeyen Tarafın yükümlülükleri de askıya alınacaktır. Mücbir sebep halinin 90 (doksan) günden fazla sürmesi halinde, hakları ihlal edilen Taraf sözleşmeyi tazminatsız olarak feshedebilir.


13.6 UYUM: Müşteri, kendi adına ve kendi hesabına hareket ettiğini, başkası hesabına hareket etmesi halinde 5549 sayılı Kanun’a uygun olarak Payneer’e yazılı olarak bildireceğini ve Ödeme Hesabı’nı 3. Bir kişiye devretmesi ile kimlik, iletişim ve diğer kimlik tespitine konu bilgilerinin değişmesi halinde bu durumu Payneer’e yazılı olarak bildireceğini ve Müşterinin işbu madde kapsamındaki bildirimine istinaden, Payneer tarafından kimlik tespit/ bilgi temin talebinde bulunulabileceğini kabul eder. Aksi halde Müşteri, Payneer’in Müşteri nezdinde gerçekleşen yetkisiz, hatalı işlemler, 3. Kişilerin haksız, hukuka aykırı kullanımı, sahtekarlık vb. işlemler dahil hiçbir hukuki /cezai sorumluluğunun olmayacağını, işbu Sözleşmeyi tek taraflı olarak fesih etme hakkı bulunduğunu kabul ve beyan eder.


13.7 UYGULANMAMA: Müşteri’nin işbu Sözleşme kapsamındaki hizmetleri mesleki ve ticari amaçlarla satın aldığı hallerde, Müşteri sözleşmeyi onaylamış olsa dahi işbu Sözleşme’nin tüketicilere ilişkin hükümleri Müşteri’ye uygulanmayacaktır.

bottom of page